Szanowni Państwo,                                           

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, w związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją. Informacja ta dotyczy każdego kontrahenta Solvis Energia Sp. z o.o. to jest: konsumentów, przedsiębiorców oraz Państwa pracowników i współpracowników, których dane zostały lub zostaną nam przekazane.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Solvis Energia Sp. z o.o.
 2. Dane kontaktowe do nas w sprawie Państwa danych osobowych:
  adres do kontaktu - Solvis Energia Sp. z o.o.
  ul. Grunwaldzka 517C/6-11 62-064 Plewiska
  e-mail: 
  odo@solvisenergia.pl

3.     Jeżeli zwrócili się Państwo do nas o przygotowanie oferty lub dokonali u nas zakupu towarów, to bez względu na to czy są Państwo konsumentem (osobą fizyczną nie prowadzącą działalności), czy przedsiębiorcą (podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą), to przekazali nam Państwo swoje dane, a w przypadku przedsiębiorcy również dane pracowników i współpracowników. W związku z zawartą umową sprzedaży lub przygotowaniami do jej zawarcia przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponadto przetwarzamy dane Państwa pracowników i współpracowników, które nam Państwo przekazali i będą przekazywać w trakcie współpracy.

4.     Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach i okresach:

1.     Dane kontrahenta:

·       dla zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia należytej jakości towarów i usług, monitorowania i weryfikacji poprawności umowy – przez cały czas trwania współpracy oraz rozliczeń po jej zakończeniu - „wykonanie umowy”;

   • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawiania, księgowania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych, obsługi procesu reklamacyjnego wymaganego przepisami prawa, ) – przez czas wykonywania tych obowiązków lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przetwarzanie danych Państwa, Państwa pracowników i współpracowników, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa - „wykonanie obowiązku prawnego”;
   • ustalania, obrony i dochodzenia naszych roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy pomiędzy Państwem a nami – „prawnie uzasadniony interes Administratora”;
   • marketingu bezpośredniego usług własnych – przez czas trwania umowy – „prawnie uzasadniony interes Administratora”;
   • w przypadku dochodzenia roszczeń przez Administratora lub zawiadomienia właściwych organów – przez czas trwania tych postępowań – „prawnie uzasadniony interes Administratora”;
  1. Dane osobowe pracownika lub współpracownika kontrahenta:
   • prawidłowej realizacji wykonania umowy (np. podczas wydawania lub odbioru towaru lub prowadzenia innych ustaleń zgodnie z zaleceniem kontrahenta);
   • ustalania, obrony i dochodzenia naszych roszczeń, w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu;
   • prowadzenia korespondencji oraz utrzymania stałego kontaktu z osobami korespondującymi m.in. klientami i kontrahentami;
   • dbania o najwyższa jakość współpracy i pozytywne relacje z osobami korespondującymi m.in. klientami i kontrahentami.
 1. Dodatkowo w toku współpracy może okazać się, iż dla przetwarzania określonych Państwa danych wymagana jest Państwa zgoda. W takim wypadku to Państwa zgoda będzie określać cele i zakres przetwarzanych danych. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, co nie będzie jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.
 2. Ponadto w przypadku przedsiębiorców pobieramy osobną, niezależną i dobrowolną zgodę na prowadzenie marketingu z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ponieważ przesyłanie przez nas informacji o ofercie jest w rozumieniu prawa marketingiem. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez przesłanie maila na adres e-mail odo@solvisenergia.pl. Cofnięcie zgody uważa się zawsze za dotyczące adresu e-mail, z którego zostało nadesłane.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. W przypadku kontrahenta – przetwarzamy przekazane przez Państwa w celu przygotowania do zawarcia umowy lub realizacji umowy dane takie jak: imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, co oznacza, że nie mają Państwo ani ustawowego, ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą Państwo tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Państwem.
  2. W przypadku danych przekazanych nam przez Państwa jako dane kontaktowe do Państwa, Państwa pracowników i współpracowników, przetwarzamy dane pozwalające nam skontaktować się z nimi, takie jak imię i nazwisko, nazwa podmiotu reprezentowanego, stanowisko pracy (nazwa stanowiska), informacja o godzinach pracy (dostępność dla celów kontaktu), numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej, adres fizyczny służbowy do wysyłki korespondencji tradycyjnej. Podanie tych danych jest dobrowolne, co oznacza, że nie mają Państwo ani ustawowego, ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą Państwo tych danych, nie będzie możliwa realizacja umowy z Państwem, a w szczególności komunikacja w trakcie realizacji umowy i odbiór towaru przez inne osoby, niż osoba zawierająca umowę.
 1. Państwa dane przekazujemy:
  1. organom władzy publicznej – np. organom administracji, sądom, komornikom i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
   • firmom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniających nam narzędzia informatyczne;
   • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, rachunkowe, audytowe, z zakresu obsługi danych osobowych i prawne;
   • naszym podwykonawcom wspierającym nas w obsłudze Państwa, np. podmiotom świadczącym dla nas usługi transportowe (dostawa towaru);
   • naszym agencjom reklamowym uczestniczącym w ewentualnej obsłudze marketingu naszych produktów;
  1. innym administratorom danych:

·       firmom prowadzącym obsługę pocztową - w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej;

·       firmom prowadzącym obsługę kurierską - w przypadku konieczności dostarczenia towaru z pośrednictwem kuriera;

·       naszym dostawcom wspierającym nas w obsłudze Państwa - w celu umożliwienia realizacji umowy;

·       podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. bankom);

·       ubezpieczycielom transakcji – w przypadku przedsiębiorców planujących stałą współpracę z nami

·       podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, rachunkowe, HR-owe, audytowe, z zakresu obsługi danych osobowych i prawne w zakresie, w jakim są one administratorami danych;

 1. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.
 2. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a osoba, której dane dotyczą nie jest przez nas profilowana.
 3. Informujemy, że mają Państwo następujące prawa wynikające z RODO:

·       żądania od nas dostępu do Państwa danych osobowych;

·       w określonych przez RODO sytuacjach do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

·       przenoszenia danych;

·       sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zakres Państwa uprawnień w tym zakresie zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych i wynika z przepisów prawa. W przypadku, gdy postanowią Państwo skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych mających na celu jednoznaczną Państwa identyfikację, aby zweryfikować, czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienia z incydentem lub nadużyciem.

 1. Niezależnie od powyższych praw przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.